VER Kisfeszültségű Kapcsolókészülékei

Összefoglaló kérdések

2006. november

„Kis” kérdések

1. Hogyan gyullad újra az ív nagyfeszültségen, és hogyan változik az újragyújtó feszültség az időben?

2. Rajzolja fel nagyfeszültségű ívmegszakítás esetén az időfüggvényeket az érintkezők nyitásától kezdve.

3 Modellezze a kisfeszültségű kapocszárlat ideális kikapcsolását és rajzolja fel az időfüggvényeket.

4. Modellezze a nagyfeszültségű kapocszárlat ívének megszakítását, és rajzolja fel az időfüggvényeket az utolsó szakaszban, közepes áramok megszakítása esetén.

5. Írja fel a kisfeszültségű megszakításkor fellépő ív közelítő időfüggvényeit.

6. Modellezze a kisfeszültségű tisztán ohmos körben égő kvázistacioner ívet és rajzolja fel az időfüggvényeket.

7. Modellezze a kisfeszültségű tisztán induktív körben égő kvázistacioner ívet és rajzolja fel az időfüggvényeket.

8. Modellezzen egy áramkorlátozás nélküli kisfeszültségű váltakozó áramú sikeres ívmegszakítást és rajzolja fel az időfüggvényeket.

9. Modellezzen egy áramkorlátozó kisfeszültségű váltakozó áramú sikeres ívmegszakítást és rajzolja fel az időfüggvényeket.

10. Hogyan gyullad újra az ív kisfeszültségen, valamint hogyan változik az időben és mitől függ az újragyújtó feszültség?

11. Mekkora az érintkezők közötti optimális távolság, és mi a magyarázata?

12. Rajzolja fel egy kisfeszültségű sikertelen megszakítás esetén az időfüggvényeket.

13. Modellezze az egyenáram bekapcsolását és rajzolja fel az időfüggvényeket.

14. Modellezze az egyenáram ideális kikapcsolását és rajzolja fel az időfüggvényeket.

15. Modellezze az egyenáramú ív megszakítását és rajzolja fel az időfüggvényeket.

16. Írja fel a hő-Ohm törvény összefüggését, valamint adja meg a mennyiségek jelentését és dimenzióját.

17. Diagram alapján magyarázza meg az áramkiszorításnak a vezetők melegedésére gyakorolt hatását.

18. Jellemezze a lassú és gyors melegedési jelenségeket.

19. Ismertesse az árammal átjárt vezető lassú melegedésének modelljét, valamint a hőmennyiségek kiszámítására szolgáló összefüggéseket az egyes mennyiségek jelentésével és dimenziójával együtt.

20. Rajzolja fel a lassú melegedés és hűlés időfüggvényeit, valamint írja fel a hozzá kapcsolódó számítási összefüggéseket.

21. Rajzolja fel a rövid idejű melegedés időfüggvényeit, valamint írja fel a hozzá kapcsolódó feltételeket és számítási összefüggéseket.

22. Rajzolja fel a szakaszos melegedés időfüggvényeit, valamint írja fel az állandósult melegedés kiszámítására szolgáló összefüggést.

23. Rajzolja fel a szigeteléssel ellátott kör keresztmetszetű vezetőt, és írja fel a szigetelés dr vastagságú darabjában a hőesés kiszámítására szolgáló összefüggést.

24. Rajzolja fel a nagykiterjedésű tömbökhöz csatlakozó vezetőszakasz modelljét és az állandósult melegedés eloszlásának diagramjait a paraméterek kiszámítására szolgáló összefüggésekkel együtt.

25. Írja fel a gyors (zárlati) melegedés differenciálegyenletének megoldás előtti alakját, az egyes mennyiségek jelentésével és dimenziójával együtt.

26. Írja fel a Joule integrál kiszámítására szolgáló összefüggést, és értelmezze a termikus határáram és időhatár értékeit.

27. Diagramok alapján magyarázza meg, hogyan függ a megengedett melegedés a húzószilárdságtól.

28. Diagramokkal magyarázza meg az áramkiszorításnak a vezetők közötti erőhatásra gyakorolt hatását.

29. Ismertesse az elektrodinamikus erőhatások analitikus számítási módszereinek alkalmazási feltételeit és gyakorlati lehetőségeit.

30. Ismertesse a Biot-Savart-törvényt.

31. Ábrákkal együtt ismertesse az egy síkban lévő, véges hosszúságú egyenes, vonalszerű párhuzamos és merőleges vezetők közötti erőhatás kiszámítására szolgáló összefüggéseket.

32. Ismertesse az erőhatás kiszámítására szolgáló összefüggéseket ferromágneses anyag jelenléte esetén és anélkül.

33. Ismertesse a Maxwell-formulát, és annak ferromágneses anyag esetére egyszerűsített alakját.

34. Ismertesse az elektrodinamikus erőhatások irányát alapvető áramköri elrendezések esetén.

35. Ismertesse az áramszűkületben ébredő erő kiszámítására a szolgáló összefüggést, és magyarázza meg az erő irányát.

36. Ismertesse az erőhatás időfüggvényét váltakozó áramú egyfázisú áramkör bekapcsolásakor a legkedvezőtlenebb esetben.

37. Ismertesse a húzómágnesek csoportjait, és rajzolja fel egy mágnes fő szerkezeti részeinek vázlatát.

38. Magyarázza meg az állandó feszültségről és áramról táplált húzómágnesek közötti különbséget.

39. Ismertesse a húzómágnesek erőhatásának kiszámítására szolgáló közelítő összefüggéseket nagy légrés esetén.

40. Ismertesse a húzómágnesek erőhatásának kiszámítására szolgáló közelítő összefüggéseket kis légrés esetén.

Mikor tekinthető a légrés „kicsinek”?

41. Ábra alapján magyarázza meg a légrés- és tekercsszórás közötti különbségeket.

42. Milyen fluxuscsövek mágneses vezetőképességéből tevődik össze két téglalap keresztmetszetű mágnespólus eredője.

43. Mekkora az egyenfeszültségről táplált mágnes árama, és hogyan változik az erőhatás a légrés függvényében?

44. Mekkora a váltakozó feszültségről táplált mágnes árama, és hogyan változik a légrés, a szórás és a tekercs hatásos ellenállásának függvényében?

45. Írja és rajzolja fel a váltakozó feszültségről táplált mágnes erőhatásának időfüggvényét.

46. Időfüggvények alapján magyarázza meg, hogy miért nem használják az egyfázisú mágnest rövidrezáró gyűrű nélkül.

47. Mutassa be a tekercs ellenállásának a váltakozó feszültségről táplált mágnes erőhatására gyakorolt hatását.

48. Mutassa be a vasveszteségnek a váltakozó feszültségről táplált mágnes erőhatására gyakorolt hatását.

49. Ismertesse a rövidrezáró gyűrűvel ellátott egyfázisú mágnes húzóerejének időfüggvényét.

50. Ismertesse a háromfázisú mágnes szerkezeti vázlatrajzát és húzóerejének időfüggvényét.

51. Hogyan változik az egyenfeszültségről táplált mágnes árama és lökete a behúzás során?

52. Hogyan változik a váltakozó feszültségről táplált mágnes árama és lökete a behúzás során, és ezek mitől függnek?

53. Mit nevezünk átmeneti ellenállásnak, és melyek ennek összetevői?

54. Hogyan kell a szűkületi ellenállást kiszámítani az érintkezési felület ismeretében?

55. Hogyan függ az átmeneti ellenállás az összenyomó erőtől sík-sík és vonalérintkezők esetén?

56. Írja fel az érintkezési felület hőmérsékletének kiszámítására szolgáló összefüggéseket.

57. Az érintkezők áramhozzávezetéseiben keletkező melegedést mely esetben kell figyelembe venni, és mely esetben lehet elhanyagolni?

58. Ismertesse a pattogás számítására használt modellt és a mozgó érintkező helyzetének időfüggvényét.

59. Mi a pattogás oka, és csökkentésének módjai?

60. Ismertessen néhány érintkezőanyag-kompoziciót, és előállításuk módjait.

61. Milyen hatások eredményeként jön létre az érintkezők anyagfogyása, és hogyan számítható?

62. Magyarázza meg, hogyan érdemes összekötni két-két élére fektetett párhuzamos sínt.

63. Rajzoljon fel egy deionlemezes ívoltó szerkezetet, és ismertesse annak hatásait.

64. Hogyan és milyen modell alapján kell kiszámítani a vasból készült deionlemezek ívre gyakorolt erőhatását, és az hogyan növelhető?

65. A megszakításkor fellépő ív feszültsége hogyan növelhető a szigetelő anyagból készült oltókamrákkal?

66. Hogyan változik az időben a vasmagos ívfúvó szerkezetekben égő ívre ható erő?

67. Rajzolja fel, hogyan változik meg a terheléssel párhuzamosan kötött hatásos ellenállás hatására az ív áramának időfüggvénye.

68. Rajzolja fel a hatásos ellenállással söntölt ív karakterisztikáját.

69. Írja fel az egyik végén befogott ikerfém lehajlásának kiszámítására szolgáló összefüggést.

70. Írja fel az egyik végén befogott ikerfém erőhatásának kiszámítására szolgáló összefüggést.

71. Ismertesse az ikerfémek fűtési módjait, és azok előnyeit, valamint a hőmérsékletkompenzáció egy megoldását.

72. Ismertesse az ikerfémes túlterhelés elleni védelem magyarázatára szolgáló időfüggvényeket.

73. Ismertesse a reteszelő szerkezeteket.

74. Ismertesse az önzáró szerkezeteket.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75. Ismertesse a relék és kioldók feladatát.

76. Mi a relék érzékelési és vezérlési képessége?

77. Rajzolja fel a relék funkcionális alaptípusainak vázlatát.

78 . Rajzolja fel a kioldók funkcionális alaptípusainak vázlatát.

79. Hogyan állapítható meg a relék és kioldók pontossága?

80. Mi a relék tartó-és ejtőviszonya?

81. Mi szerint lehet a reléket és kioldókat osztályozni?

82. Rajzolja fel az elektromágneses relék és kioldók nyomatéki karakterisztikáit a behúzás során.

83. Rajzolja fel az elektromágneses relék és kioldók nyomatéki karakterisztikáit behúzás és elengedés során.

84. Rajzoljon fel egy z-forgórészű elektromágneses relét.

85. Rajzoljon fel egy elektromágneses kioldót.

86. Rajzolja fel az elektrodinamikus relé szerkezeti vázlatát.

87. Rajzolja fel az indukciós relé szerkezeti vázlatát.

88. Rajzolja fel a reed-relé szerkezeti vázlatát és írja le a működését.

89. Rajzolja fel az ikerfémkapcsoló szerkezeti vázlatát és írja le a működését.

90. Rajzolja fel a termisztoros relé áramköri vázlatát és nevezze meg az áramkör elemeit.

91. Sorolja fel az elektronikus relék funkcionális egységeit.

92. Rajzoljon fel egy tranzisztoros feszültségrelét és nevezze meg az alkatrészek funkcióit.

93. Rajzoljon fel egy tranzisztoros időrelé-kapcsolást és nevezze meg az alkatrészek funkcióit.

94. Ismertesse a kisfeszültségű megszakítók feladatát.

95. Vázlat alapján sorolja fel a kisfeszültségű megszakítók szerkezeti egységeit és azok csoportjait.

96. Rajzolja fel a megszakítás idején bekapcsolódó fúvótekercs vázlatát.

97. Ismertesse a söntkioldók feladatát.

98. Rajzoljon fel egy rugós energiatárolós hajtószerkezetet és nevezze meg az alkatrészeket.

99. Időfüggvények segítségével ismertesse az általános rendeltetésű megszakítók kikapcsolási folyamatát.

100. Rajzolja fel egy általános rendeltetésű megszakító áramútját és nevezze meg a szerkezeti egységeket.

101. Diagram segítségével írja fel a termikus és gyorskioldási viszonyt.

102. Rajzolja fel és nevezze meg a kioldók lehetséges jelleggörbéit.

103. Rajzolja fel, és ismertesse az általános rendeltetésű megszakítók korszerű érintkező-szerkezeteit.

104. Időfüggvények segítségével ismertesse az áramkorlátozó megszakítók kikapcsolási folyamatát.

105. Időfüggvények segítségével ismertesse az áramkorlátozó megszakítók kaszkádolását.

106. Rajzolja fel, és ismertesse az az áramkorlátozó megszakítók fluxusvezető-nélküli korszerű érintkező-szerkezeteit.

107. Rajzolja fel, és ismertesse az az áramkorlátozó megszakítók fluxusvezetős korszerű érintkező-szerkezeteit.

108. Rajzolja fel az áramkorlátozó megszakítók rudazatos kioldó szerkezettel kombinált érintkező-szerkezetét, és nevezze meg az alkatrészeket.

109. Rajzolja fel a reflex kioldó szerkezettel kombinált az áramkorlátozó megszakítót, és nevezze meg az alkatrészeket.

110. Áramköri vázlat alapján írja fel az egyenáramú gyorsmegszakítók áramának időfüggvényét.

111. Rajzolja fel az egyenáramú gyorsmegszakítók működésekor az ívenergia és az ívidő változását bemutató diagramokat.

112. Mekkora az „optimális” ívfeszültség az egyenáramú gyorsmegszakítók működésekor.

113. Időfüggvények segítségével ismertesse az egyenáramú gyorsmegszakítók kikapcsolási folyamatát.

114. Ismertesse egy egyenáramú gyorsmegszakító kikapcsoló mechanizmusának vázlatát, és nevezze meg az alkatrészeket.

115. Ismertesse a kismegszakítók szerkezeti felépítésének vázlatát és nevezze meg az alkatrészeket.

116. Ismertesse a kismegszakítók szabványos (áram-idő) védelmi karakterisztikáit.

117. Ismertesse a kismegszakítók működési Joule-integráljának változására vonatkozó karakterisztikákat.

118. Ismertesse az általános rendeltetésű megszakítók túlterhelési kioldói szelektív működésének feltételeit.

119. Ismertesse az általános rendeltetésű megszakítók zárlati kioldó szelektív működésének szükséges feltételét. Mely esetben valósítható meg áramlépcsőzés?

120. Rajzolja fel az általános rendeltetésű szelektív működésű megszakítók kioldóinak áramlépcsőzés esetén érvényes karakterisztikáit.

121. Rajzolja fel az általános rendeltetésű szelektív működésű megszakítók kioldóinak időlépcsőzés esetén érvényes karakterisztikáit.

122. Ismertesse az áramkorlátozó megszakítók gyorsvisszakapcsolással szelektáló zárlatvédelmét.

123 Ismertesse az áramkorlátozó megszakítók logikai szelektivitással működő zárlatvédelmének egyvonalas vázlatát.

124. Rajzolja fel két reflex kioldású áramkorlátozó szelektív működését magyarázó ábrát, és adja meg a jelölések jelentését.

125. Mi az olvadó biztosítók feladata?

126. Milyen szempontok szerint osztályozhatók a kisfeszültségű olvadó biztosítók?

127. Rajzolja fel egy kiolvadásjelző szerkezet vázlatát és nevezze meg az alkatrészeket.

128. Rajzolja fel a D-rendszerű olvadó betét metszetét és nevezze meg az alkatrészeket.

129. Rajzolja fel a késes rendszerű olvadó betét metszetét és nevezze meg az alkatrészeket.

130. Rajzolja fel a csöves rendszerű olvadó betét metszetét és nevezze meg az alkatrészeket.

131. Időfüggvényekkel mutassa be, hogy váltakozó áramú zárlat esetén mely esetben melegszik az olvadó elem a leggyorsabban.

132. Rajzolja fel az időfüggvényeket kisfeszültségű olvadó biztosító zárlati működésekor.

133. Ábrák alapján ismertesse a kvarchomokba ágyazott olvadószál kiolvadási folyamatát.

134. Rajzoljon fel egy váltakozó keresztmetszetű olvadószálat és magyarázza meg ennek túlfeszültséget csökkentő hatását.

135. Időfüggvényekkel mutassa be, hogy az olvadó biztosítónak zárlatkor mely esetben lesz a legnagyobb termikus igénybevétele.

136. Mi az olvadó biztosító kiolvadási és a működési Joule integrálja, és azok mitől és hogyan függnek?

137. Rajzolja fel az olvadó biztosítók áramkorlátozási jelleggörbéit.

138. Rajzolja fel a különböző működési jellegű olvadó betétek karakterisztikáit.

139. Rajzoljon fel egy rátétfémmel ellátott olvadószálat, és magyarázza meg a rátétfém hatását.

140. Rajzolja fel az olvadó betétek áram-működési idő karakterisztikáit,é ismertesse a virtuális működési idő fogalmát.

141. Diagramokkal magyarázza meg az egymással sorba kapcsolt olvadó biztosítók zárlati szelektív működését.

142. Diagramokkal magyarázza meg az egymással sorba kapcsolt olvadó biztosító és kismegszakító zárlati szelektív működését.

143. Ismertesse a kisfeszültségű kapcsolók csoportjait és feladatát.

144. Ismertesse az indukciós motorok kapcsolására vonatkozó alkalmazási kategóriákat.

145. Ismertesse a nyomócsapos kapcsolók szerkezeti felépítését és nevezze meg az alkatrészeket.

146. Ismertesse a forgókapcsolók helyzetrögzítő szerkezeti felépítését és nevezze meg az alkatrészeket.

147. Ismertesse a hengeres kapcsoló szerkezeti felépítését és nevezze meg az alkatrészeket.

148. Ismertesse egy vezérlőtárcsás kapcsoló szerkezeti felépítését és nevezze meg az alkatrészeket.

149. Ismertesse a nyomórugós billenőkaros kapcsoló működését.

150. Ismertesse az elektromágneses működtetésű kontaktorok jellemzőit, szerkezeti felépítését és nevezze meg az alkatrészeket.

151. Mit tekintünk a motorok rövid idejű túlterhelésének, és hogyan változik az áram indításkor?

152. Melyek a motorok tartós túlterhelési áramai?

153. Rajzolja fel a motorok kapcsolására szolgáló impulzusvezérléses módszer vázlatát.

154. Mi az egyenértékű motoráram, és azt hogyan kell összhangba hozni a hőrelé karakterisztikájával?

155. Melyek a hőrelével megvalósított áramvédelem problémái?

156. Melyek a hőmérsékletvédelem módszerei és problémái.

157. Rajzolja fel a háromfázisú aszinkron motorok kapcsolására szolgáló kontaktorok élettartam-jelleggörbéit, azok jellemző értékeinek és szakaszainak ismertetésével együtt.

158. Ismertesse a váltakozóáramú félvezetős kapcsolók vezérlését.

159. Rajzolja fel egy egyfázisú fogyasztó kapcsolását félvezetős kapcsolóval, és nevezze meg az áramkör elemeit.

160. Rajzolja fel egy egyenáramú fogyasztó kapcsolását félvezetős kapcsolóval, és nevezze meg az áramkör elemeit.

161. Mi a szakaszolók feladata?

162. Melyek a kisfeszültségű készülékkombinációk lehetséges változatai és csoportjai?

163. Mit tekintünk túlfeszültségnek, és mi a túlfeszültségvédelmi eszközök feladata?

164. Sorolja fel a túlfeszültségek fajtáit és csoportjait.

165. Ismertesse a fémoxid túlfeszültséglevezetők szerkezeti felépítését és működését.

166. Ismertesse a fémoxid túlfeszültséglevezetők E-J karakterisztikáját.

167. Ismertesse a nemesgáztöltésű túlfeszültséglevezetők szerkezeti felépítését és működését.

168. Ismertesse a nemesgáztöltésű túlfeszültséglevezetők gyújtási feszültségének változását a feszültség meredekségének függvényében.

169. Ismertesse a védődiódák karakterisztikáját és a jellemző pontokhoz tartozó értékpárokat.

„Nagy” kérdések

1. Ismertesse a nagyfeszültségű megszakítás és ívoltás jellegzetességeit. Hasonlítsa össze a kisfeszültségű esettel.

2. Ismertesse a kisfeszültségű megszakítás és ívoltás jellegzetességeit. Hasonlítsa össze a nagyfeszültségű esettel.

3. Ismertesse egyenáram ideális be- és kikapcsolásakor fellépő villamos tranzienseket.

4. Ismertesse az egyenáramú ív megszakításának jelenségeit.

5. Ismertesse a hőátvitel módjait, a villamos áram okozta melegedési jelenségek felosztását és főbb jellemzőit, valamint a készülékek megengedett melegedésének határértékeit.

6. Ismertesse a lassú melegedési tranzienseket.

7. Ismertesse a gyors (zárlati) melegedési tranzienseket.

8. Ismertesse az elektrodinamikus erőhatások kiszámításának elvét az energiák megváltozásából és ennek gyakorlati alkalmazásait.

9. Ismertesse az elektrodinamikus erőhatások kiszámításának elvét a Biot-Savart törvény alapján és ennek gyakorlati alkalmazásait.

10. Ismertesse az elektromágnesek fajtáit, jellemzőit és a húzómágnesek erőhatása kiszámításának módszereit, valamint az egyenfeszültséggel táplált elektromágneseket.

11. Ismertesse a váltakozó feszültséggel táplált elektromágneseket.

12. Ismertesse az egyen- és váltakozó feszültséggel táplált elektromágnesek dinamikus viselkedését.

13. Ismertesse a kisfeszültségű ívoltó szerkezetek működését és méretezésük alapjait.

14. Ismertesse az egyenáramú ívoltás megkönnyítésének módszereit.

15. Ismertesse a villamos érintkezők átmeneti ellenállását.

16. Ismertesse az érintkezők melegedését és hegedését.

17. Ismertesse az érintkezők pattogását és anyagait.

18. Ismertesse az érintkezők erózióját, alakját és felépítését.

19. Ismertesse az ikerfém működését, jellemzőit és méretezését.

20. Ismertesse az ikerfémes túlterhelés elleni védelem és a zárószerkezetek működését.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. Ismertesse a relék és kioldók jellemzőit, osztályozását, valamint a magneto- termomechanikus és elektronikus reléket.

22. Ismertesse az elektromechanikus reléket és kioldókat.

23. Ismertesse a megszakítók feladatát, szerkezeti egységeit és kiválasztását.

24. Ismertesse az általános rendeltetésű megszakítók szerkezeti felépítését és működését.

25. Ismertesse az áramkorlátozó megszakítók szerkezeti felépítését és működését.

26. Ismertesse az áramkorlátozó és a kismegszakítók szerkezeti felépítését és működését.

27. Ismertesse az egyenáramú gyorsmegszakítók szerkezeti felépítését és működését.

28. Ismertesse az olvadó biztosítók feladatát, szerkezeti felépítését, jellemzőit és kiválasztását.

29. Ismertesse az olvadó biztosítók működését zárlatkor

30. Ismertesse az olvadó biztosítók működését túlterheléskor.

31. Ismertesse a kapcsolók feladatát, valamint a nyomócsapos, forgó- és billenőkapcsolókat.

32. Ismertesse a kontaktorok szerkezeti felépítését, működését és kiválasztását.

33. Ismertesse a motorok túlterhelés elleni védelmét.

34. Ismertesse a szakaszolókat és a készülékkombinációkat.

35. Ismertesse a túlfeszültségvédelmi eszközök feladatát, valamint a túlfeszültségek csoportjait és fajtáit.

36. Ismertesse a fémoxid túlfeszültséglevezetőket.

37. Ismertesse a nemesgáztöltésű túlfeszültséglevezetőket.

38. Ismertesse a védődiódákat.